Politiattest

Krav om politiattest i Ulvik Idrottslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at heile norsk idrett skal kreve politiattest som ledd i forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Ordninga gjeld for alle som skal utføre oppgåver som i vesentleg grad omfattar eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.


I Ulvik idrottslag blir ordninga håndtert på følgande måte:

Ansvarleg person oppnemnd av hovudstyret er:

Reidun Stavestrand, telefon: 91 87 89 32. Representanten har teieplikt overfor uvedkommande i forhold til dei opplysningar dei får kjennskap til.

Politiattesten inneheld kun opplysningar om personen for tida er sikta/tiltalt, eller tidlegare har vore ilagt førelegg/dømd for brudd på bestemmelsar i straffelova om seksualforbrytelsar overfor barn. Idrettslaget har ikkje anledning til å be personen å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis og skal skje elektronisk.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Logg inn på søknad politiattest. med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette stadfester kven du er, og du skal difor ikkje legge ved kopi av legitimasjon.
  2. Val av kategori og føremål. Velg “Frivillige organisasjoner” frå nedtrekksliste i både kategori og føremål.
  3. Legg ved stadfesting på føremål. Her er Bekreftelse fra Ulvik IL som du skal lagra på din pc og lasta opp elektronisk som vedlegg til søknaden.

Personer som ikkje har vist politiattest uten merknad, kan ikkje settast til oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

Link til søknadsskjema politiattest.

Papirversjon søknad:

Søknad om politiattest – bokmål
Søknad om politiattest – nynorsk

Skjemaet vert å senda til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Online Drugstore,zoloft online,Free shipping,no prescription malegra ,Discount 10%

Rull til toppen